Regelgeving

Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit

 

Per 1 juli 2011 zijn de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking getreden. In het Drinkwaterbesluit wordt een nadere uitwerking gegeven aan een aantal bepalingen uit de Drinkwaterwet.

 

 

DRINKWATERBESLUIT

Het Drinkwaterbesluit is een verdere uitwerking van de Drinkwaterwet. De Drinkwaterwet is een soort grondwet. De te volgen procedure om een grondwet te wijzigen vergt veel tijd en inspanning. Een besluit, zoals het Drinkwaterbesluit, is gemakkelijker te wijzigen met een Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB).

 

Uiteraard mag een AMvB niet in tegenspraak komen met de ‘grondwet’. Een AMvB wil zeggen een door de Kroon, na advies van de Raad van State, vastgestelde algemeen bindende regeling van onderwerpen, waartoe de Wet machtiging of opdracht heeft gegeven. Een dergelijke machtiging of opdracht wordt meestal in de wet gegeven om de wettekst zelf niet met al te gedetailleerde regelingen te belasten.

 

Het besluit bevat nadere regels over de onderwerpen uit de Drinkwaterwet en een apart hoofdstuk over Legionellapreventie.

 

Meer informatie kunt u vinden op:

 

Arbeidsomstandighedenwet

 

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998)

 

De Arbowet verplicht de werkgever te streven naar zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor de werknemer. Dit geldt ook voor het binnenklimaat en veilig drink- en bedrijfswater.

 

Wet/regelgeving

Arbobesluit art. 6.1 Klimaat.

Arbobesluit art. 6.2 Luchtverversing.

Arbobesluit art. 6.3 Hinderlijke tocht op de arbeidsplaats wordt vermeden, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Arboregeling Artikel 5.2 Inrichting van de beeldschermwerkplek.

Hoofdstuk 4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia.

Arbowet Artikel 5,

Arbobesluit art. 4.87a.

Maatregelen in artikel 4.87a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zijn ten aanzien van het voorkomen of beperken van de blootstelling aan legionellabacterien.

 

Meer informatie kunt u vinden op:

Herziene richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken gepubliceerd

 

April 11, 2016

 

De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is onlangs gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde ).

De richtlijn is mede geautoriseerd door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP Werkgroep Infectiepreventie ) en daarom publiceert de WIP de richtlijn ook op haar website bij ‘overige settings’. De richtlijn betreft een herziening van de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk. De WIP heeft met de publicatie van de KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde -richtlijn het eigenaarschap van de richtlijn overgedragen aan de KNMT, de WIP-richtlijn is daarmee komen te vervallen. Zie voor verdere berichtgeving ook de website van de KNMT. Voor alle vragen over de richtlijn verwijzen we u graag door naar de KNMT.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier ontvangen

Contact

HydroLab

 

E-mail

info@hydrolab.nl

Telefoon

010 - 341 70 81

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier ontvangen

Contact

HydroLab

 

E-mail

info@hydrolab.nl

Telefoon

010 - 341 70 81

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier, dezelfde werkdag krijgt u een reactie van ons.

Of bel direct op:  010 - 341 70 81

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier ontvangen

Contact

HydroLab

 

E-mail

info@hydrolab.nl

Telefoon

010 - 341 70 81

Sitemap

> Home

> Over Hydrolab

> Regelgeving

> Nieuws

> Contact